602 266 904
BOK ul. Kościuszki 27u I piętro 42-300 Myszków

HITECH Internet Service Provider, ISP

Regulamin świadczenia usług dostępu do sieci „ HI – TECH SIECI”

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne.

§ 1. Pojęcia użyte w tekście Regulaminu świadczenia usług dostępu do sieci komputerowej zwanego dalej „Regulaminem” oznaczają:

1) „Operator” – P.P.H.U. „ HI – TECH” Białas Michał 42-300 Myszków ul. Kościuszki 12;

2) „Umowa” – Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci komputerowej przez Operatora, zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej;

3) „Abonent” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Operatorem Umowę;

4) „Pakiet” – zestaw usług teleinformatycznych określonych w Cenniku, obejmujący np: dostęp do sieci komputerowej, dostęp do sieci Internet, konto e-mail, dostęp do programów tv przez kable sieci komputerowej oraz miejsce na Serwerze;

5) „Cennik” – zestawienie kwot stanowiących: ceny za usługi informatyczne oraz inne usługi świadczone przez Operatora, inne opłaty;

6) „Przedstawiciel” – osoba upoważniona do reprezentowania Operatora, legitymująca się pisemnym pełnomocnictwem do zawarcia Umowy, wykonania prac instalacyjno-serwisowych lub innych czynności;

7) „Opłata Aktywacyjna” – jednorazowo opłacana, bezzwrotna opłata ponoszona przez Abonenta za podłączenie Urządzeń Abonenckich do Zakończenia Sieci, w zakresie i wysokości określonej w Cenniku.

8 ) „Opłata Abonamentowa” – opłata ponoszona przez Abonenta w zakresie i wysokości określonej w Cenniku zgodnie z Cyklami Rozliczeniowymi z tytułu świadczenia usług informatycznych przez Operatora;

9) „Rachunek” – dokument księgowy, na podstawie którego Abonent uiszcza Operatorowi opłaty za usługi informatyczne i inne usługi świadczone przez Operatora zgodnie z Cennikiem;

10) „Cykl Rozliczeniowy” – okres, za który dokonywane są rozliczenia należności Abonenta wobec Operatora z tytułu świadczenia usług informatycznych, rozpoczynający i kończący się w dniach określonych przez Operatora w Rachunku, stosownie do przepisów prawa podatkowego;

11) „Urządzenia Abonenckie” – urządzenia, które nie stanowią własności Operatora, zainstalowane w nieruchomości lub lokalu Abonenta;

12) „Urządzenia Operatora” – urządzenia transmisyjne, kable wchodzące w skład sieci „ HI – TECH SIECI”, i inny sprzęt umożliwiający korzystanie ze świadczonych przez Operatora usług informatycznych, nie będące Urządzeniami Abonenckimi, którymi Operator ma prawo dysponować;

13) „Zakończenie Sieci” – punkt sieci „ HI – TECH SIECI” przeznaczony do zapewnienia Abonentowi dostępu do tej sieci (wtyczka służąca do podłączenia kabla do karty sieciowej Abonenta);

14) „Usterka” – wada techniczna, która nie uniemożliwia całkowicie świadczenia usług informatycznych przez Operatora, a jedynie powoduje pogorszenie jakości tych usług;

15) „Awaria” – uszkodzenie Urządzeń Operatora, całkowicie uniemożliwiające świadczenie usług informatycznych z wyłączeniem przerw spowodowanych koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych oraz wynikających z Siły Wyższej;

16) „Siła wyższa” – zdarzenie o źródłach zewnętrznych, którego nie można było w konkretnej sytuacji przewidzieć ani mu zapobiec przy użyciu normalnych środków (powódź, pożar, trzęsienie ziemi, awarie sieci Innych Operatorów itp.);

17) „Inny Operator” – operator teleinformatyczny, który zapewnia dostęp do sieci Internet poprzez własne łącza wyjściowe, a do którego sieci teleinformatycznej podłączony jest Operator;

18) ” Prawo Do Przebywania” – meldunek stały lub czasowy nie krótszy niż okres zawarcia umowy o świadczenie usług informatycznych, zgodny z Ustawą o ewidencji ludności;

19) „Tytuł Prawny” – prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, własnościowe lub lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowanego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, użytkowanie, służebność mieszkania, prawo dożywocia, dzierżawa, najem, użyczenie;

19) „Rejestracja Domeny Adresowej”- rejestracja adresu internetowego Abonenta przez Operatora lub Abonenta w instytucji administrującej daną domeną;

20) „Strona WWW” – prezentacja w postaci dokumentów tekstowych i graficznych, znajdujących się na Serwerze Operatora lub innym i dostępna w sieci Internet;

21) „Serwer wirtualny” – powierzchnia dyskowa na serwerze Operatora wykupiona przez Abonenta z przeznaczeniem na Stronę WWW.

§ 2. 1. Poprzez zawarcie Umowy Operator zobowiązuje do zapewnienia dostępu do usług informatycznych, świadczonych za pomocą Urządzeń Operatora, w zakresie i na warunkach określonych w Umowie i załącznikach do niej, a Abonent zobowiązuje się do terminowego uiszczania opłat i przestrzegania postanowień Umowy.

2. Zawarcie Umowy jest uzależnione od spełnienia określonych warunków oraz możliwości technicznych Operatora.

3. W razie istnienia warunków i możliwości, o których mowa w ust. 2, Operator zobowiązuje się do założenia Zakończenia Sieci w miejscu wskazanym przez Abonenta i zapewnienia dostępu do usług informatycznych za pomocą Urządzeń Operatora.

§ 3. 1. Abonent może zawrzeć umowę osobiście lub poprzez pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem udzielonym – pod rygorem nieważności – w formie pisemnej.

2. Warunkiem zawarcia Umowy jest zawarcie przez Abonenta umowy o świadczenie usług dostępu do sieci komputerowej „ HI – TECH SIECI”, a w przypadku gdy taka umowa została zawarta, brak zaległości w regulowaniu należności za jej usługi.

Rozdział II. Zapewnienie dostępu do usług informatycznych

§ 4. 1. W celu zawarcia umowy konieczne jest telefoniczne lub osobiste zgłoszenie do Operatora zamówienia na usługi informatyczne.

2. Warunkiem zawarcia umowy jest stwierdzenie przez Operatora w ciągu maksimum 14 dni od otrzymania zamówienia istnienia możliwości technicznych świadczenia usług informatycznych.

§ 5. 1. Abonent, składając zamówienie o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, wyraża zgodę na instalację i eksploatację Urządzeń Operatora w nieruchomości lub lokalu, w którym przysługuje mu Prawo Do Przebywania.

2. Wraz z zamówieniem Abonent przedkłada pisemny dowód przysługiwania mu Prawo Do Przebywania (kserokopia Dowodu Osobistego z meldunkiem lub inny dokumenty zaświadczający Prawo Do Przebywania w danym lokalu).

3. Operator zastrzega sobie prawo do określenia maksymalnej liczby terminali.

§ 6. W wypadku osoby której nie przysługuje Prawo Do Przebywania albo u której zainstalowanie Urządzeń Operatora jest uzależnione od zgody osoby trzeciej posiadającej Tytuł Prawny, skuteczność zawartej umowy jest uzależniona od przedłożenia Operatorowi w ciągu 14 dni pisemnego dowodu przysługiwania osobie trzeciej Tytułu Prawnego i jej pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na zainstalowanie Urządzeń Operatora.

§ 7. 1. Wyrażenie zgody, o której mowa w § 5 i § 6 Umowy, oznacza w szczególności zgodę na przeprowadzenie kabla, wiercenie niezbędnych otworów w ustalonych miejscach oraz instalację odpowiedniego wyposażenia.

2. Operator zobowiązuje się poprowadzić kabel do Urządzeń Abonenckich możliwie najkrótszą i najdogodniejszą dla Abonenta drogą.

3. Abonent jest zobowiązany przygotować w lokalu drogę przeprowadzenia kabla w taki sposób aby Przedstawiciel Operatora mógł wykonać instalację w możliwie najkrótszym czasie, nie naruszając przy tym mienia Abonenta.

4. Do obowiązków Przedstawiciela nie należy dokonywanie czynności przygotowywania nieruchomości lub lokalu do instalacji Urządzeń Operatora i nie ponosi on w tym zakresie odpowiedzialności za szkodę wynikłą z działania lub zaniechania Abonenta.

§ 8. Podczas montażu Urządzeń Operatora, w lokalu winien przebywać Abonent lub jego Pełnomocnik.

§ 9. Przedstawiciel instalujący Urządzenia, nie jest upoważniony do jakichkolwiek czynności związanych z obsługą lub naprawą Urządzeń Abonenckich. W przypadku, gdy montaż Urządzeń Operatora jest połączony z dodatkowymi nakładami materiałowymi lub czasowymi, Operator jest uprawniony do pobrania dodatkowej opłaty aktywacyjnej według kosztorysu przedstawionego Abonentowi i zaakceptowanego przez niego przed rozpoczęciem prac instalacyjnych.

§ 10. Wszelkie ingerencje, naprawy czy konserwacje Urządzeń Operatora oraz ich konfiguracja może być dokonywana wyłącznie przez Przedstawicieli.

Rozdział III. Opłaty

§ 11. Wysokość opłat związanych z wykonywaniem niniejszej umowy określa Cennik.

§ 12. 1. Naliczanie Opłaty Abonamentowej rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia świadczenia usług określonych w Umowie.

2. Jeżeli naliczanie Opłaty Abonamentowej rozpoczyna się w trakcie Cyklu Rozliczeniowego, wysokość Opłaty Abonamentowej oblicza się, mnożąc ilość dni pozostałych do końca Cyklu Rozliczeniowego przez 1/30 Opłaty Abonamentowej.

§ 13. 1. Wszelkie opłaty są pobierane z dołu.

2. Abonent zobowiązany jest uiszczać terminowo wszelkie opłaty.

3. Terminy płatności i sposób uiszczania wszelkich opłat są określane w Cenniku.

4. W wypadku nieotrzymania przez Abonenta Rachunku, Opłata Abonamentowa winna być uiszczona bez uprzedniego wezwania, w terminie i wysokości wynikających odpowiednio z ostatnio otrzymanego Rachunku i aktualnego Cennika, przy zachowaniu dotychczasowego sposobu płatności.

§ 14. W przypadku powstania zwłoki w uiszczeniu Opłaty Abonamentowej Operator może:

1. naliczyć odsetki ustawowe za okres pozostawania w zwłoce,

2. odłączyć czasowo Abonenta od sieci.

§ 15. Operator na żądanie Abonenta może wykonać w nieruchomości lub lokalu dodatkowe Zakończenie Sieci, na koszt Abonenta i zgodnie z Cennikiem, poprzez zawarcie odrębnej umowy.

§ 16. Opłaty pobierane przez Operatora nie obejmują innych opłat, których obowiązek ponoszenia wynika z obowiązujących przepisów prawa lub umów z innymi podmiotami.

§ 17. Opłata Abonamentowa może zostać podwyższona przez Operatora o kwotę nie niższą niż wskaźnik inflacji za półrocze poprzedzające, poziom wzrostu: opłat bankowych, opłat dla Innych Operatorów, administratorów zasobów mieszkaniowych, wysokości podatków oraz kursów walut obcych.

§ 18. W przypadku zawierania nowej Umowy, a odnoszącej się do nieruchomości lub lokalu, w którym znajdują się Urządzenia Operatora lub podmiotu, którego sieć jest wykorzystywana przez Operatora do świadczenia usług informatycznych, Operator pobiera opłatę aktywacyjną określoną w aktualnym Cenniku.

§ 19. Abonent, który przeprowadza się do nowego lokalu objętego siecią Operatora, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za przeniesienie, określonej w aktualnym Cenniku. Postanowienie § 4 ust. 2 regulaminu stosuje się odpowiednio.

Rozdział IV. Prawa i obowiązki Operatora

§ 20. 1. Operator zobowiązany jest do zapewnienia Abonentowi w sposób ciągły dostępu do pełnego zakresu usług informatycznych, zgodnie z zawartą Umową.

2. Operator zastrzega sobie prawo do przerw w świadczeniu usług informatycznych spowodowanych konserwacją lub modernizacją sieci komputerowej „HI – TECH SIECI” nie dłuższych jednorazowo niż 6 godzin i nie więcej niż przez 3 doby w kwartale. Przekroczenie wskazanego okresu spowoduje, iż Operator może obniżyć wysokość Opłaty Abonamentowej w następnym miesiącu o 1/30 za każdą kolejną dobę braku sygnału.

3. W przypadku osiągnięcia 90% ustalonych limitów skrzynki pocztowej lub Serwera Wirtualnego Operator zawiadomi o tym Abonenta w formie elektronicznej, a w przypadku ich przekroczenia nadsyłane dane będą zwracane nadawcy.

§ 21. 1. Operator jest upoważniony do umieszczania na Stronie WWW Abonenta informacji o tym, iż Strona ta znajduje się na serwerze Operatora.

2. Operator może odmówić Abonentowi umieszczenia Strony WWW na serwerze w razie wątpliwości co do zgodności jej treści z prawem.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działań Abonentów wykorzystujących w tym celu sieć operatora.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek przerwania świadczenia usługi.

§ 22. Operator zobowiązuje się przez cały czas obowiązywania Umowy do bezpłatnej naprawy lub wymiany wadliwych Urządzeń Operatora, o ile wada jest następstwem przyczyny tkwiącej w Urządzeniu Operatora przed jego montażem lub wynika z normalnego zużycia.

§ 23. Operator gwarantuje jakość świadczonych usług informatycznych zgodnie z parametrami odpowiadającymi warunkom Umowy oraz obowiązującym normom, pod warunkiem stosowania Urządzeń Abonenckich o odpowiednich wymaganiach i przestrzegania przez Abonenta Umowy i Regulaminu.

§ 24. 1. Operator nie odpowiada za niewłaściwą ochronę danych w komputerach Abonentów, a w szczególności zabezpieczenia antywirusowe i przed ingerencją osób trzecich, transakcje kartami płatniczymi lub przelewy internetowe, a także za treść i zawartość danych przekazywanych za pomocą sieci „ HI – TECH SIECI” oraz inne okoliczności nie powstałe z jego winy.

§ 25. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia działalności sieci „ HI – TECH SIECI”, wynikające z działania Siły Wyższej lub pracy nadajników w pobliżu sieci Operatora oraz awarie łącz Innych Operatorów.

§ 26. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wady Urządzeń Abonenckich i nie dokonuje ich napraw lub adaptacji.

Rozdział V. Prawa i obowiązki Abonenta

§ 27. Abonent jest zobowiązany przestrzegać warunków określonych w Umowie, Regulaminie i innych załącznikach do nich oraz zaleceniach Operatora.

§ 28. 1. Abonent ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia i zniszczenie Urządzeń Operatora będące skutkiem nieprawidłowego z nich korzystania oraz za ich utratę wskutek jakichkolwiek zdarzeń, a w szczególności wskutek kradzieży.

§ 29. Podczas wyładowań atmosferycznych Urządzenia Abonenckie powinny być odłączone od zasilania energetycznego oraz od Sieci „ HI – TECH SIECI”. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane brakiem dopełnienia tego obowiązku.

§ 30. 1. Abonent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Operatora pisemnie, o wszelkich zmianach danych identyfikacyjnych dotyczących Abonenta, zawartych w Umowie, a w szczególności adresu do korespondencji.

2. Za skuteczne uznaje się wszelkie pisma kierowane pod ostatnio wskazany przez Abonenta adres.

Rozdział VI. Zasady usuwania Usterek i Awarii

§ 31. Usunięcie Usterki w odbiorze powinno nastąpić w możliwie najkrótszym terminie.

§ 32. 1. Usunięcie Awarii powinno nastąpić nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia.

2. Za okres braku sygnału, wynikający z Awarii trwającej dłużej niż dwie kolejne doby, Abonentowi przysługuje prawo do obniżenia Opłaty Abonamentowej o 1/30 za każde następne 24 godziny braku sygnału.

§ 33. 1. Abonent jest zobowiązany do udostępnienia Przedstawicielowi Urządzeń Operatora w zajmowanej przez siebie nieruchomości lub lokalu, w celu dokonania przeglądu, pomiarów i usuwania Usterek lub Awarii.

2. Nie udostępnienie nieruchomości lub lokalu we wskazanym czasie pozbawi Abonenta uprawnień wynikających z treści § 32 ust. 2.

3. Podczas dokonywania w/w czynności, w lokalu musi być obecny Abonent lub jego Pełnomocnik.

Rozdział VII. Zmiana Umowy

§ 34. Operator jest zobowiązany zawiadomić pisemnie Abonenta o zmianie postanowień Umowy, Regulaminu, Cennika z wyprzedzeniem jednego Cyklu Rozliczeniowego.

§ 35. Zmiana Postanowień Umowy, Regulaminu, Cennika wiąże Abonenta, jeżeli nie złoży Operatorowi oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o zmianie.

Rozdział VIII. Rozwiązanie i wypowiedzenie Umowy

§ 36. 1. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.

2. Abonent w terminie 10 dni od zawarcia umowy, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez oświadczenie złożone Operatorowi na piśmie.

§ 37. 1. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec Cyklu Rozliczeniowego, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia drugiej stronie z zastrzeżeniem, iż Operator może wypowiedzieć umowę tylko z ważnych przyczyn.

2. Ważnymi przyczynami w rozumieniu ust. 1 są w szczególności: utrata przez Operatora przewidzianej prawem lub umową zgody na świadczenie usług, otwarcie likwidacji, wprowadzenie nowych środków przekazu.

§ 38. Wszelkie pisemne oświadczenia składane drugiej stronie są złożone z chwilą, w której pismo zawierające oświadczenie doszło do drugiej strony w taki sposób, iż mogła się zapoznać z jego treścią.

§ 39. 1. Operator może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w wypadku gdy – pomimo upomnienia o którym mowa w ust. 2 – Abonent:

a) nie uiści Opłaty Aktywacyjnej;

b) pozostaje w zwłoce z uregulowaniem Opłaty Abonamentowej za jeden Cykl Rozliczeniowy;

c) używa Urządzeń Operatora w sposób niezgodny z Umową lub Regulaminem, bądź sprzeczny z ich przeznaczeniem, a w szczególności dokonuje ich przeróbek lub nieuprawnionych podłączeń, udostępnia Urządzenia Operatora osobom trzecim, względnie podłącza do terminala innych użytkowników;

d) nie udostępni, w terminie uzgodnionym z Operatorem, nieruchomości lub lokalu w celu zainstalowania, przeglądu, pomiarów Urządzeń Operatora lub usunięcia usterek lub awarii;

e) naruszy prawa własności intelektualnej osób trzecich, rozpowszechnia nielegalne materiały a w szczególności rasistowskie, pornograficzne, włamuje się do komputerów lub uzyskuje nielegalnie dostęp do danych, rozpowszechnia wirusy komputerowe, bomby e-mailowe, oraz w inny sposób naruszy prawo lub prawa osób trzecich.

2. W przypadku, gdy zaistnieje którakolwiek z sytuacji wymienionych w ust. 1, Operator wysyła lub przekazuje upomnienie wzywające Abonenta do należytego wykonania postanowień Umowy. Jeżeli Abonent nie zastosuje się do poleceń Operatora w ciągu 2 dni od doręczenia upomnienia, Operator wypowiada Umowę ze skutkiem natychmiastowym, uniemożliwiając jednocześnie korzystanie z usług informatycznych.

§ 40. Ponowne podłączenie do Sieci „ HI – TECH SIECI” może nastąpić tylko po uprzednim uregulowaniu przez Abonenta zaległości oraz wniesieniu opłaty za ponowne podłączenie określonej w Cenniku.

§ 41. W wypadku zaistnienia przypuszczenia, iż zachowanie się Abonenta podpada pod zachowania opisane w § 39 ust. 1 pkt e) Operator jest upoważniony do natychmiastowego wstrzymania świadczenia jakichkolwiek usług informatycznych na rzecz danego Abonenta.

§ 42. W przypadku zaistnienia sytuacji z §41, świadczenia informatyczne mogą być wznowione w przypadku gdy Abonent udowodni Operatorowi fizyczny brak podstawy wstrzymania usługi zawartej w Umowie.

Rozdział IX. Wygaśnięcie Umowy

§ 43. 1. Umowa wygasa wskutek:

a) śmierci Abonenta;

b) wykreślenia Abonenta z właściwego rejestru lub ewidencji;

c) utraty przez Abonenta Prawa Do Przebywania w nieruchomości lub lokalu albo cofnięcia zgody przez osobę posiadającą Tytuł Prawny;

2. Wygaśnięcie umowy nie zwalnia z odpowiedzialności za zobowiązania sprzed wygaśnięcia.

Rozdział X. Tryb zgłaszania reklamacji

§ 44. 1. Abonent ma prawo do złożenia reklamacji w siedzibie Operatora w przypadku, gdy ma zastrzeżenia dotyczące jakości świadczonych usług lub wysokości naliczanych opłat.

2. Przedmiotem reklamacji może być w szczególności:

a) wykonywanie usług z naruszeniem warunków określonych w Umowie, Regulaminie lub Cenniku,

b) zła jakość techniczna usług w szczególności brak usługi lub przerwy nadawania,

c) wysokość opłat naliczona Abonentowi niezgodnie z obowiązującym Cennikiem.

3. Reklamacja winna być złożona w formie pisemnej i zawierać:

a) imię, nazwisko (nazwę) i adres Abonenta zgłaszającego reklamację;

b) przedmiot reklamacji;

c) datę i podpis Abonenta.

4. Reklamacja może być zgłoszona listownie, osobiście, przekazem faxowym lub elektronicznie.

5. Operator prowadzi księgę reklamacji, zawierającą numer zarejestrowanej reklamacji, imię, nazwisko (nazwę) i adres Abonenta zgłaszającego reklamację oraz krótki opis przedmiotu reklamacji.

6. Przedstawiciel Operatora powinien załatwić reklamację w terminie 10 dni roboczych.

§ 45. W przypadku, gdy reklamacja Abonenta pozostała bez rozpoznania lub zrealizowano ją w sposób niezadowalający, Abonent może się odwołać do Operatora.

§ 46. 1. Odwołanie powinno być wniesione do Siedziby Operatora w formie pisemnej i zawierać numer reklamacji.

2. Operator ma 20 dni roboczych na rozpoznanie odwołania.

§ 47. Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku zapłaty dotychczasowych należności. W przypadku uznania reklamacji, Operator zwróci nienależnie pobrane opłaty.

Rozdział XI. Postanowienia końcowe

§ 48. 1. Regulamin oraz Cennik są doręczane Abonentowi z chwilą podpisania umowy oraz są wywieszone w Siedzibie Operatora.

2. W przypadku sporów wynikłych na tle wykonania lub interpretacji Umowy, Abonent nie ma prawa podnosić zarzutu, iż nie został zapoznany z Regulaminem, a tym samym jego prawa zostały ograniczone

§ 49. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z Umową, podlegają rozpoznaniu przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Operatora.

§ 50. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne.

§ 51. 1. Wszelkie zmiany Regulaminu, jak również jego uchylenie, mogą być dokonane tylko za zgodą Operatora.