602 266 904
BOK ul. Kościuszki 27u I piętro 42-300 Myszków

HITECH Internet Service Provider, ISP

Magazyn Multi
 
magazyn multi  Program do obsługi magazynu i sprzedaży. Obsługuje wiele magazynów i cenników.
  
 
 
 
   
 
Magazyn
 • obsługuje do 100 magazynów z możliwością ustawienia w każdym z nich innych danych firmy,
 • potrafi sygnalizować przekroczenie stanów krytycznych w magazynie, uwzględnia rezerwacje,
 • obsługuje towary wg różnych zasad: standard, FIFO, LIFO i średnia ważona,
 • potrafi obliczyć stan magazynu na określony dzień oraz przeprowadzić inwentaryzację,
 • obsługuje opakowania zbiorcze, zwrotne oraz lokalizację towaru.

 Dokumenty i wydruki

 • faktury VAT, faktury VAT RR, paragony, dokumenty WZ,
 • faktury VAT do paragonów fiskalnych,
 • faktury VAT korygujące sprzedaży i zakupu,
 • faktury eksportowe w dowolnej walucie.
 • dostawa wewnątrz wspólnotowa i transakcja trójstronna,

 Sprzedaż

 • obsługuje sprzedaż zarówno towarów jak i usług,
 • pozwala posługiwać się pięcioma cennikami sprzedaży (dla netto i brutto),
 • obsługuje rezerwację towarów,
 • obsługuje akwizytorów oraz pozwala na automatyczne wystawienie dokumentów sprzedaży dla grup odbiorców,
 • potrafi kontrolować limity zadłużenia kontrahenta w trakcie sprzedaży,
 • zawiera system windykacji należności wraz z naliczaniem odsetek i wystawianiem wezwań i not.

 Produkcja

 • zawiera szereg funkcji pozwalających obsługiwać różnorodne procesy: od prostego konfekcjonowania po skomplikowaną produkcję ze zmiennymi warunkami technologicznymi, z uwzględnieniem tzw. nieszczęśliwych wypadków,
 • zawiera elementy kalkulacji gotowego wyrobu z surowców lub innych gotowych wyrobów,
 • zapewnia obsługę procesów produkcyjnych z uwzględnieniem rozliczenia ubytków i strat, zwrotów do magazynu,
 • zawiera katalog kosztów dodatkowych umożliwiający umieszczenie w definicji wyrobu składników nieistniejących w magazynie.

 Kasa

 • wystawia i drukuje KP, KW oraz Raporty Kasowe za dowolny okres,
 • pozwala przeglądać stan każdej kasy osobno lub wszystkich razem,
 • pozwala określić różnego rodzaju uprawnienia i hasła dla dowolnej liczby operatorów.

 Rozliczenia – Przelewy

 • wystawia następujące dokumenty: Bankowy Dowód Wpłaty i Polecenie Przelewu (także dla organów podatkowych), Przekaz Pocztowy,
 • obsługuje różne rodzaje kont: starych i nowych (NBR/IBAN)
 • kontroluje stan rachunków bankowych firmy,
 • prowadzi terminowe rozliczenia z kontrahentami (Urząd Skarbowy, ZUS).

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi

 • obsługuje wiele typów drukarek (w tym atramentowe i laserowe) z możliwością rozbudowy bazy sterowników,
 • współpracuje z drukarkami fiskalnymi: POSNET DF-301, ELZAB FP-600/OMEGA, MEGABYTE MB-270, ORHMET DF-01, EMAR – DUO, OPTIMUS Spark, Wiking i Wiking Termik,
 • współpracuje z przenośnymi urządzeniami do sprzedaży w terenie: SET UNIVEX, PSION Workabout, ELZAB PARTNER
 • współpraca z kolektorami danych DENSO BHT i SYMBOL serii 3000/6000

 Obsługa Kas Fiskalnych (OKF)

 • obsługa kas fiskalnych: ELZAB: SYSTEM-600, wszystkie z serii ALFA i DELTA także poprzez modemy kasowe; IES ELECTRONICS; POSNET: PERSONAL, ECR; OPTIMUS: TANGO, RUMBA, PS-2000; DATECS MB550;
 • umożliwia załadowanie kasy towarami z Magazynu (dla korzystających dotychczas tylko z Magazynu) oraz inicjację magazynu towarami z kasy (dla korzystających dotychczas tylko z kasy),
 • opcja automatycznego nadawania NUMER_KF, wg którego towary są później pokazywane w kasie,
 • kontroluje unikalność nazw dla kas II-giej generacji.

 Konfiguracja

 • zawiera rozbudowane opcje konfiguracyjne, które pozwalają użytkownikowi dostosować program do specyficznych wymagań,
 • posiada w pełni konfigurowalne stawki VAT (dowolna ilość i wartość stawek),
 • dopuszcza różne sposoby obliczania marży w trakcie zakupu,
 • obsługuje polskie znaki w kilku standardach.

 Zabezpieczenia

 • zawiera hasłowy system (operatorzy z indywidualnymi uprawnieniami) zabezpieczający przed dostępem osób niepowołanych,
 • proponuje zmianę operatora, gdy wykonanie niedozwolonej opcji inicjuje operator bez uprawnień,
 • pozwala zindywidualizować menu dla każdego operatora, oraz przypisać mu magazyn oraz kasę, na której pracuje,
 • zawiera system rejestracji zdarzeń (dla administratorów).

 Inne możliwości

 • praca w sieciach komputerowych,
 • wykonuje wiele różnych raportów, m.in. magazynowych, finansowych, wartościowych,
 • umożliwia generowanie raportów własnych,
 • umożliwia wybór kilku towarów z raz otwartego słownika,
 • umożliwia archiwizację obszernych danych na wielu dyskietkach.

 WSPÓŁPRACA Z INNYMI PROGRAMAMI:

Księga PiR, FiK® Księga Handlowa,

 

Księga Przychodów i Rozchodów
ksiega   Umożliwia prowadzenie podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Pozwala w sposób zgodny z Ustawą o Rachunkowości rozliczać podatników: vatowców, ryczałtowców, a także firmy w Biurze Rachunkowym. W programie istnieje możliwość prowadzenia do 100 firm.
  
 
 
 
   
   Wybrane funkcje:

 • ewidencja zapisów dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów (również z podziałem na rodzaje obrotów),
 • sporządzanie zestawień obrotów i kosztów za dany miesiąc oraz narastająco od początku roku,
 • sporządzanie rocznego zestawienia obrotów i kosztów oraz rozliczenia z uwzględnieniem remanentów,
 • sporządzanie wydruków zapisów do Księgi (na kilka sposobów),
 • sporządzanie wydruków zaewidencjonowanego wyposażenia.

 Ewidencja

 • ewidencja zakupów i sprzedaży na potrzeby podatku VAT,
 • ewidencja zakupów i sprzedaży na potrzeby podatku zryczałtowanego,
 • ustawianie dowolnego sposobu numeracji ewidencji (łącznego i oddzielnie zakupów oraz sprzedaży),
 • rozliczania sprzedaży bezrachunkowej strukturą zakupów,
 • sporządzanie wielu zestawień za dany miesiąc i narastająco, również z możliwością podziału na rodzaje obrotów i kosztów,
 • sporządzanie zestawień dziennej sprzedaży rachunkowej,
 • sporządzanie wydruków ewidencji VAT, ryczałtu, zestawień.

 Deklaracje

 • sporządzanie deklaracji: VAT-7, VAT-7K, PIT-5, PIT-5L, PIT-4.
 • pamięta dane za poprzednie lata obrachunkowe, oraz poszczególne rodzaje wzorców deklaracji,
 • szybkie obliczenie przewidywanych dochodów i podatku z poziomu Ewidencji i Księgi.

 Analiza

 • zestaw filtrów zakładanych na Księgę Przychodów i Rozchodów,
 • analizuje wpisy dokonane w programie Księga Przychodów i Rozchodów.

 Amortyzacja

 • oblicza roczny oraz miesięczny odpis amortyzacji metodą liniową lub degresywną,
 • nalicza amortyzację okresową,
 • umożliwia zmiany wartości środka trwałego,
 • umożliwia uwzględnienie ulg inwestycyjnych w amortyzacji środka trwałego.

 Fakturowanie

 • wystawianie dokumentów sprzedaży i dokumentów korygujących,
 • wystawianie faktur eksportowych, sporządzanie dowodów wewnętrznych,
 • słowniki: kontrahentów, towarów i usług,
 • raporty sprzedaży

 Archiwizacja

 • archiwizacja księgi oraz wieloksięgi ze zbiorami podzielonymi na poszczególne miesiące.

 Kasa – Przelewy

 • prowadzenie kasy z dziennymi raportami,
 • wystawianie dokumentów KP, KW, Raporty Kasowy,
 • wystawianie poleceń przelewów,

 Kilometrówka

 • pozwala na rozliczanie kosztów używania pojazdów samochodowych w firmie wg obowiązujących przepisów,
 • automatycznie pamięta trasy i ilości kilometrów,

 

Płace
place  Program do prowadzenia pełnej rachuby płac. Przenosi dane i współpracuje z programem Płatnik ZUS. Wyposażony w moduł Umowy – Zlecenie, Wzory Umów. Bez ograniczeń związanych z ilością prowadzonych pracowników. Polecany także do biur rachunkowych bowiem umożliwia prowadzenie do 100 niezależnych podmiotów oraz pracuje w sieciach komputerowych bez dodatkowych opłat
  
 
 
 
 
   
 
Wybrane funkcje:
 • prowadzi do 100 niezależnych list płac pracowników,przewiduje do trzech oddzielnych list wynagrodzeń w miesiącu,umożliwia wydruk: listy obecności, umowy o pracę, karty wynagrodzeń pracownika, świadectwa pracy,
 • oblicza średni zarobek pracownika za dowolny okres,
 • swobodnie ustawia składniki płacy,
 • łączy różne urzędy skarbowe oraz banki z kontami osobistymi dla poszczególnych pracowników,
 • wyznacza płace za dni chorobowe na podstawie zarobków z 6 ostatnich miesięcy,
 • ustawia progi podatkowe i wysokości podatków,
 • wydruk miesięcznej listy płac, rocznego zestawienia płac dla poszczególnych pracowników, zestawienia przelewów na konta osobiste dla banków, karty płac pracownika, kartoteki pracowników, przelewu z konta bankowego,
 • wykonuje i drukuje pełne i wstawiane deklaracje w oryginalne formularze: S-8a, S-9, ZUS S-8, PIT-11, PIT-40, PIT-8b, PIT-4
 • UMOWY ZLECENIA – WZORY UMÓW
 • wypisywanie i kalkulowanie umów – zleceń oraz innych umów,
 • zawiera słownik zleceniobiorców,
 • sporządza raporty o wypłaconych kwotach dla poszczególnych pracowników,
 • drukuje deklaracje PIT-8, rozliczenie roczne,
 • wystawia rachunek za wykonaną czynność,
 • pozwala sporządzić wzór własnej dowolnej umowy (np. umowy o dzieło, umowy dzierżawy itp.), którą program zapamiętuje wraz z algorytmem obliczeń.

 

WSPÓŁPRACA Z INNYMI PROGRAMAMI:

Księga Przychodów i Rozchodów DOS